Algemene voorwaarden

Art. 1
Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze website, hierna “klant" genoemd, afgesloten met ...(identiteit van de verkoper of dienstverlener met aanduiding van adres, vennootschapsvorm en ondernemingsnummer). Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

BESTELLING
Art. 2
Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling door het klikken op de hyperlink “Akkoord voor deze bestelling", dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt.

AANSPRAKELIJKHEID
Art. 3
Niettegenstaande onze modelcontracten zorgvuldig door ons geredigeerd worden, is het mogelijk dat, wegens de aard van het product, een door u aangeschaft modelcontract niet geheel in uw wensen voorziet of niet specifiek aangepast is aan uw situatie. In dit geval wijzen wij elke aansprakelijkheid jegens ons af en wijzen wij u erop dat u de volledige verantwoordelijk draagt voor het gebruik van deze modelcontracten.

VERZAKINGSRECHT
Art. 4
Uit de aard van de verkochte modelcontracten volgt dat deze niet kunnen worden teruggestuurd waardoor u overeenkomstig art. 80 §4, 2° Wet op de handelspraktijken en voorlichting van de consument niet beschikt over een verzakingsrecht. Elke koop-verkoop is vanaf het sluiten van de overeenkomst definitief en niet onderworpen aan enige bezinningstermijn.

BETALING
Art. 5
Betaling gebeurt steeds elektronisch via kredietkaart of via overschrijving. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst. Bij betaling via overschrijving ontvangt u de bestelde producten pas na ontvangst van de verschuldigde som.

UITVOERING
Art. 6
De uitvoering van de overeenkomst gebeurt normalerwijze vrijwel onmiddellijk na betaling via kredietkaart of bevestiging van de betaling via overschrijving of Paypal. Doch enige vertraging in de uitvoering geeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding. In geval van betaling via overschrijving gebeurt de levering van de bestelde producten binnen de vijf werkdagen na creditering van onze rekening. Ook in dit geval geeft enige vertraging in de uitvoering geen recht op schadevergoeding.

GESCHILLEN
Art. 7
Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst is de Rechtbank van het Arrondissement Oudenaarde bevoegd.

BINDING
Art. 8
Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden door het aanvinken van de checkbox “Akkoord". Een elektronische bestelling zonder deze akkoordverklaring is, behoudens bedrog, technisch onmogelijk zodat deze voorwaarden steeds bindend zijn in hoofde van de klant.

§ Supplementair aan deze algemene voorwaarden dient de website aangevuld te worden met de verplichte vermeldingen zoals supra behandeld.

Terugzending
Art. 9
Overeenkomstig de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming heeft de Gebruiker het recht zijn online bestelling te herroepen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de Producten.

Het aangekochte Product dient onbeschadigd | ongeopend en in de originele verpakking voldoende gefrankeerd teruggezonden te worden naar het hieronder vermelde retouradres van de Verkoper. Hierbij dient de Gebruiker zijn rekeningnummer toe te voegen, zodat de Verkoper de terugbetaling kan uitvoeren. Enkel het werkelijk betaalde bedrag wordt terugbetaald (zonder verzend & retour kosten) en dit binnen de 30 dagen nadat de Producten op het retouradres werden ontvangen.

Retouradres
Multipage
Korspelheidestraat 58
3582 Beringen (België)

Deze voorwaarden van herroeping van de bestelling en het vermelde retouradres gelden enkel voor Producten aangekocht in de webshop.

De verzendkosten voor de terugzending van online bestelde Producten zijn voor rekening van de Gebruiker, tenzij het geleverde Product niet beantwoordde aan de beschrijving van het Product zoals vermeld in de bestelling (vb. ingevolge beschadiging). Beschadigde Producten dienen samen met een beschrijving van de beschadiging binnen de 14 kalenderdagen en voldoende gefrankeerd aan de normale posttarieven teruggestuurd worden naar het retouradres. Beschadigde artikelen worden terugbetaald binnen de 30 dagen nadat de Producten op het retouradres werden ontvangen.

PRIJS VAN DE PRODUCTEN

4.1. Als prijs voor de Producten geldt de door Verkoper geoffreerde prijs dan wel ingeval geen prijs is opgegeven (of de geoffreerde prijs niet meer geldig is), de prijs welke staat vermeld in de door Verkoper gepubliceerde prijslijst zoals deze geldig is per de datum van aanvaarding van de Bestelling. Alle geoffreerde prijzen zijn slechts 30 dagen geldig, behoudens een andersluidende bepaling in de offerte dan wel de eerdere aanvaarding door Koper, na welke termijn deze prijzen door Verkoper zonder kennisgeving aan Koper kunnen worden gewijzigd.

4.2. Verkoper behoudt zich het recht voor om de prijs middels een kennisgeving aan Koper voorafgaande aan de levering van de Producten te verhogen wanneer Verkoper meer kosten moet maken als gevolg van door Koper verlangde wijzigingen in de leverdata, hoeveelheden of specificaties van de Producten, als gevolg van vertraging voortvloeiende uit door Koper gegeven aanwijzingen, dan wel als gevolg van het niet door Koper aanleveren van voldoende gegevens of aanwijzingen aan Verkoper.

4.3. In de prijs voor de Producten zijn uitsluitend de standaard verpakkings- en transportkosten inbegrepen, tenzij door Verkoper schriftelijk anders is aangegeven.

4.4. De prijs geldt exclusief montagekosten, operationele kosten, invoer- en uitvoerrechten, zegelrecht, clearance-kosten, BTW en/of andere wettelijke heffingen, welke voor zover verschuldigd afzonderlijk aan Koper in rekening zullen worden gebracht.

RISICO EN (VERLENGD) EIGENDOM(SVOORBEHOUD)

4.5. Het risico van de Producten gaat over op Koper:

4.6. ingeval levering van de Producten geschiedt op de locatie van Verkoper: op het moment dat Verkoper aan Koper bericht dat de Producten voor in ontvangst name gereed staan; dan wel

4.7. ingeval levering van de Producten niet op de locatie van Verkoper geschiedt: op het tijdstip van levering, dan wel ingeval Koper de Producten ten onrechte niet in ontvangst heeft genomen, het tijdstip waarop Verkoper de Producten ter levering heeft aangeboden.

4.8. De nu en in de toekomst aan Koper geleverde Producten blijven eigendom van Verkoper totdat Koper alle vorderingen die Verkoper op Koper heeft, uit welken hoofde dan ook, zal hebben voldaan. 

4.9. Totdat de eigendom van de Producten op Koper is overgegaan, houdt Koper de Producten voor en namens Verkoper onder zich en dient Koper de Producten duidelijk kenbaar als eigendom van Verkoper gescheiden te houden van de eigendommen van Koper en derden en op geschikte wijze op te slaan, te beschermen en te verzekeren. Tot die tijd heeft Koper het recht de Producten in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf te wederverkopen of te gebruiken, doch dient Koper jegens Verkoper rekening en verantwoording af te leggen voor de materiële of immateriële opbrengst van de verkoop of vervreemding van de Producten, verzekeringsuitkeringen daaronder begrepen, en dient Koper al deze opbrengsten afgescheiden te houden van de eigendommen en het vermogen van Koper en derden en ingeval van een materiële opbrengst op geschikte wijze op te slaan, te beschermen en te verzekeren.

5.0 Verkoper is gerechtigd tot aan het moment dat de Producten eigendom van Koper zijn geworden, afgifte van de Producten te verlangen, alsmede ingeval Koper niet terstond aan dit verzoek voldoet, de locatie van Koper of van derden te betreden waar de Producten zijn opgeslagen en deze terug te nemen. 

5.1 Het is Koper niet toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verpanden dan wel anderszins te bezwaren tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen. Wanneer Koper daartoe wel overgaat, zijn alle door Koper aan Verkoper verschuldigde bedragen terstond opeisbaar (onverminderd alle overige aan Verkoper toekomende rechten en rechtsmiddelen). 

Eigendomsvoorbehoud

6.0.0 Voor zover wettelijk is toegestaan, sluit multipage.be iedere aansprakelijkheid uit voor elke vorm van schade, direct of indirect, die een klant lijdt of heeft geleden door:

a. na 30 dagen aanspraak te doen op aangekocht tweedehands product;
b. aanspraak te doen op een gratis retour melding
c. onjuiste informatie op de Website;

6.0.1 Aansprakelijkheid: Wanneer na de aanmelding en/of verkoop van een artikel, het artikel defect blijkt of op één of andere wijze materiële dan wel lichamelijke schade heeft veroorzaakt, zal multipage.be niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. De Opdrachtgever kan daarentegen wel aangesproken worden.

Indien de omstandigheden dat vereisten, zal multipage.be de contactgegevens van de Opdrachtgever, gelet op zijn hoedanigheid als verkoper, meedelen aan de Koper zodat de Koper zijn rechten ten aanzien van de Opdrachtgever kan vrijwaren.

Eigendomsvoorbehoud

De eigendom gaat niet op de koper over voordat hetgeen op grond van de desbetreffende overeenkomst op de uitvoering van die overeenkomst verschuldigd is, betaald is.